Objekt me standardet më të larta për prodhimin e orizit.

Objekt me standardet më të larta për prodhimin e orizit

Levidiagro jo vetëm që i kupton lëndët e para, por edhe shtytësit individual në procesin e mirëmbajtjes dhe prodhimit – nga dita e pranimit të orizit të papërpunuar të freskët, deri në oriz të gatshëm të paketuar.

Levidiagro jo vetëm që i kupton lëndët e para, por edhe shtytësit individual në procesin e mirëmbajtjes dhe prodhimit – nga dita e pranimit të orizit të papërpunuar të freskët, deri në oriz të gatshëm të paketuar.

Tharja

Orizi nga fusha mblidhet dhe pastrohet që të prodhohet ajo që zakonisht quhet një oriz i papërpunuar ose oriz i ashpër. Orizi zakonisht mblidhet me rreth 18% deri në 24% lagështi dhe duhet tharë deri në rreth 12% deri 14% në mënyrë që të depozitohet i sigurt. Tharja e orizit (duke përfshirë edhe kohën në fushë para korrjes) është një komponentë e rëndësishme në drejtim të cilësisë. Orizi i plasaritur gjatë tharjes do të ketë një normë më të ulët të rendimentit dhe do të ketë cilësi më të dobët pas gatimit. Në Maqedoni, orizi i papërpunuar shtrihet në beton ose trotuar dhe sheshohet derisa të thatë.

Levidiagro ka investuar në aparatin për tharje të drithit prej 55 metra kub, ku orizi i papërpunuar thahet nga nxehtësia indirekte duke kaluar nëpër dhomat ventiluese. Kjo njësi gjithashtu mund të instalohet në afërsi të fushës me oriz të papërpunuar, por aktualisht përdoret si një njësi fikse në hapësirat e Levidiagro.

Bluarja

Bluarja e orizit është një proces i heqjes së lëvores dhe shtresës së krundeve për të prodhuar oriz të bardhë. Bluarja e orizit mund të fillojë si një proces në disa faza nëpër të cilin orizi kalon nëpër procedura të ndryshme dhe makina nga orizi i papërpunuar në oriz të bardhë.

Fabrika moderne Levidiagro synon që të:

• prodhojë oriz për konsum që e tërheq konsumatorin – domethënë oriz që është përpunuar në mënyrë të mjaftueshme dhe pa lëvozhga, pa gurë dhe materiale të tjera që nuk janë kokrra;
• e rrit prodhimin e orizit të tërë të përpunuar, të fituar nga orizi i papërpunuar dhe e minimizon dëmtimin e kokrrës.

Shumë rregullime janë të automatizuara për efikasitet maksimal dhe lehtësi në punë. Makineritë për lustrim dhe zbardhje kanë matës që regjistrojnë ngarkesën aktuale të lëvizjes së motorit që e paralajmërojnë presionin operativ të kokrrës. Kjo siguron metoda më objektive për përcaktimin e presioneve të bluarjes së kokrrës. Makinat për klasifikim ngjyrash me standardet më të larta e sigurojnë ndarjen përfundimtare të të gjitha papastërtive në ngjyrë dhe diversitet duke përdorur kamera dhe teknika laser.

Klasifikimi Optik

Një komponentë e rëndësishme për suksesin në përpunimin e orizit është kërkesa e rritur dhe pëlqimi i udhëheqjes së Levidiagro për klasifikim optik të orizit. Ofron një portofol të gjerë të makinave plotësisht të automatizuara për klasifikim optik “SORTEKS” (Sortex) që mundëson procesorët e orizit të përcaktojnë dhe dorëzojnë një cilësi të caktuar të orizit dhe aftësi të klasifikimit që e plotëson kërkesën e tyre të saktë për prodhim.

Tharja

Orizi nga fusha mblidhet dhe pastrohet që të prodhohet ajo që zakonisht quhet një oriz i papërpunuar ose oriz i ashpër. Orizi zakonisht mblidhet me rreth 18% deri në 24% lagështi dhe duhet tharë deri në rreth 12% deri 14% në mënyrë që të depozitohet i sigurt. Tharja e orizit (duke përfshirë edhe kohën në fushë para korrjes) është një komponentë e rëndësishme në drejtim të cilësisë. Orizi i plasaritur gjatë tharjes do të ketë një normë më të ulët të rendimentit dhe do të ketë cilësi më të dobët pas gatimit. Në Maqedoni, orizi i papërpunuar shtrihet në beton ose trotuar dhe sheshohet derisa të thatë.

Levidiagro ka investuar në aparatin për tharje të drithit prej 55 metra kub, ku orizi i papërpunuar thahet nga nxehtësia indirekte duke kaluar nëpër dhomat ventiluese. Kjo njësi gjithashtu mund të instalohet në afërsi të fushës me oriz të papërpunuar, por aktualisht përdoret si një njësi fikse në hapësirat e Levidiagro.

Bluarja

Bluarja e orizit është një proces i heqjes së lëvores dhe shtresës së krundeve për të prodhuar oriz të bardhë. Bluarja e orizit mund të fillojë si një proces në disa faza nëpër të cilin orizi kalon nëpër procedura të ndryshme dhe makina nga orizi i papërpunuar në oriz të bardhë.

Fabrika moderne Levidiagro synon që të:

• prodhojë oriz për konsum që e tërheq konsumatorin – domethënë oriz që është përpunuar në mënyrë të mjaftueshme dhe pa lëvozhga, pa gurë dhe materiale të tjera që nuk janë kokrra;
• e rrit prodhimin e orizit të tërë të përpunuar, të fituar nga orizi i papërpunuar dhe e minimizon dëmtimin e kokrrës.

Shumë rregullime janë të automatizuara për efikasitet maksimal dhe lehtësi në punë. Makineritë për lustrim dhe zbardhje kanë matës që regjistrojnë ngarkesën aktuale të lëvizjes së motorit që e paralajmërojnë presionin operativ të kokrrës. Kjo siguron metoda më objektive për përcaktimin e presioneve të bluarjes së kokrrës. Makinat për klasifikim ngjyrash me standardet më të larta e sigurojnë ndarjen përfundimtare të të gjitha papastërtive në ngjyrë dhe diversitet duke përdorur kamera dhe teknika laser.

Klasifikimi Optik

Një komponentë e rëndësishme për suksesin në përpunimin e orizit është kërkesa e rritur dhe pëlqimi i udhëheqjes së Levidiagro për klasifikim optik të orizit. Ofron një portofol të gjerë të makinave plotësisht të automatizuara për klasifikim optik “SORTEKS” (Sortex) që mundëson procesorët e orizit të përcaktojnë dhe dorëzojnë një cilësi të caktuar të orizit dhe aftësi të klasifikimit që e plotëson kërkesën e tyre të saktë për prodhim.

Procesi modern Levidiagro i bluarjes së orizit përbëhet nga:

Procesi modern Levidiagro i bluarjes së orizit përbëhet nga:

Faza

Funksioni

1

Para filtrimi

Heqja e të gjitha papastërtive dhe kokrrave jo të plota nga orizi i papërpunuar

2

Qërimi

Heqja e lëvozhgës nga orizi i papërpunua

3

Aspiracioni i lëvozhgave

Ndarja e lëvozhgës nga orizi ngjyrë kafe/ orizi i paqëruar

4

Ndarja e orizit të papërpunuar

Ndarja e orizit të papërpunuar nga orizi ngjyrë kafe

5

Heqja e gurëve

Ndarja e gurëve të vegjël nga orizi ngjyrë kafe

6

Zbardhja

Heqja e të gjitha ose një pjese të shtresës së krundeve dhe lastarëve nga orizi ngjyrë kafe

7

Lustrimi

Përmirësimi i pamjes së orizit të përpunuar me heqjen e grimcave të mbetura të krundeve dhe me lustrimin e jashtëm të kokrrës së përpunuar

8

Mbjellja

Ndarja e papastërtive të vogla apo copave nga orizi i përpunuar

9

Klasifikimi i gjatësisë

Ndarja në kokrra të vogla dhe të mëdha të thyera nga orizi i papërpunuar

10

Përzierja

Përzierja e orizit të papërpunuar me një sasi të paracaktuar të kokrrave të thyera, siç kërkohet nga klienti

11

Vajosja

Pamje shkëlqyese që i jepet orizit para paketimit

12

Matja dhe paketimi

Përgatitja e orizit të përpunuar për transport deri te konsumatorët

Faza   

Funksioni

1

Para filtrimi

Heqja e të gjitha papastërtive dhe kokrrave jo të plota nga orizi i papërpunuar

2

Qërimi

Heqja e lëvozhgës nga orizi i papërpunuar

3

Aspiracioni i lëvozhgave

Ndarja e lëvozhgës nga orizi ngjyrë kafe/ orizi i paqëruar

4

Ndarja e orizit të papërpunuar

Ndarja e orizit të papërpunuar nga orizi ngjyrë kafe

5

Heqja e gurëve

Ndarja e gurëve të vegjël nga orizi ngjyrë kafe

6

Zbardhja

Heqja e të gjitha ose një pjese të shtresës së krundeve dhe lastarëve nga orizi ngjyrë kafe

7

Lustrimi

Përmirësimi i pamjes së orizit të përpunuar me heqjen e grimcave të mbetura të krundeve dhe me lustrimin e jashtëm të kokrrës së përpunuar

8

Mbjellja

Ndarja e papastërtive të vogla apo copave nga orizi i përpunuar

9

Length grading

Ndarja në kokrra të vogla dhe të mëdha të thyera nga orizi i papërpunuar

10

Përzierja

Përzierja e orizit të papërpunuar me një sasi të paracaktuar të kokrrave të thyera, siç kërkohet nga klienti

11

Vajosja

Pamje shkëlqyese që i jepet orizit para paketimit

12

Matja dhe paketimi

Përgatitja e orizit të përpunuar për transport deri te konsumatorët